Naše vize

Škola Indigo poskytuje vzdělávání cestou přirozeného učení založeného na důvěře v děti a jejich vnitřní motivaci. Jejím úkolem je poskytovat podnětné a bezpečné prostředí pro svobodný rozvoj všech, kdo jsou součástí školy — děti, učitelé, dobrovolníci, externisté. Koncepce školy je inspirována zahraniční i českou zkušeností svobodných škol. Vycházíme z pedagogiky konstruktivismu a inspirují nás například P. Gray, A. S. Neill, A. Maslow, Jana Nováčková, N. Aldort a další. Navazujeme na 100 letou tradici svobodných škol, ve kterých mají děti velkou míru svobody v tom, jak tráví svůj čas a jakým způsobem se učí. Děti se zapojují do činností ve škole, mají možnost rozhodovat, navrhovat a tvořit pravidla a podílet se na veškerém dění. Přirozeně se učí vyjádřit své potřeby, stanovit vlastní hranice, respektovat ostatní a zvládat případné konflikty smírnou cestou. To vše je připravuje na reálný život, jak po osobní, tak pracovní stránce. Vlastně, my tím reálným životem ve škole žijeme.

Hlásíme se k těmto hodnotám:

 • Důvěra v děti, vzájemná úcta a respekt
 • Svoboda a sdílená zodpovědnost
 • Sebeřízené vzdělávání, samostatnost & nezávislost
 • Věkové míchání
 • Kvalitní vztahy, spolupráce a vzájemná pomoc
 • Otevřená a nenásilná komunikace
 • Přístup k řadě dospělých, kteří jsou pomocníky, nikoli soudci
 • Sociokratické rozhodování, které vede k dosažení takové dohody, která je přijatelná pro všechny, nikdo se necítí poražený
 • Celkový rozvoj osobnosti po stránce intelektuální, emocionální a volní
 • Orientace na činnost a praktické konání
 • Důraz na humánní vyučování a pozitivní motivaci (žádný strach, stres, psychické napětí)

Škola Indigo je soukromá základní škola. V roce 2022 jsme podali přihlášku pro zapsání do rejstříku škol Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Proces schvalování běží, hodně teď záleží na tom, zda se podaří nachystat a zkolaudovat školní budovu tak, aby vyhovovala předpisům.

Svoboda ve vzdělávání

Zajištění svobodného vývoje dítěte je základním požadavkem naší svobodné školy Indigo. Svoboda má své hranice v životě psychickém i fyzickém. Základním výchovným prostředkem je svobodně volená činnost, vycházející z potřeb dítěte a jeho vnitřní motivace. Prostředí školy podněcuje svobodnou volbu činnosti tím, že je připravené, respektuje vývoj dítěte a vychází vstříc jeho úrovni. Dítě si na základě svého rozhodnutí může zvolit co, kde, kdy a s kým. Díky svobodě v rozhodování se, čemu věnovat svůj čas, mohou děti už v útlém věku zjistit, co je skutečně baví a v čem jsou dobré.

Svobodné školy ve světě

Principy svobodné školy nejsou rozhodně nové. První svobodnou demokratickou školu Summerhill založil Alexander Sutherland Neill před sto lety (1921). Jeho škola, která je založena na principech maximální svobody a demokracie, stojí v anglickém hrabství Suffolk a je inspirací pro svobodné školy vznikající všude po světě. Žáci mají stejná práva jako učitelé a mohou za sebe v maximální míře rozhodovat; vždy za předpokladu, že tím neuškodí někomu jinému. Sami si volí, co se budou učit a kdy. Určují si, kterých lekcí se budou účastnit a kterých nikoli. Stejně jako ve svobodné a demokratické společnosti nerozhodují jen sami o sobě, ale podílí se na chodu a budoucnosti celého uskupení, neboli školy jako takové, a to prostřednictvím pravidelných schůzí, kde má každý člověk stejný hlas.

Svobodné školy jsou založeny na dobrovolnosti, schopnosti člověka rozhodovat sám o sobě a na přirozené touze a schopnosti vzdělávat se. To ovšem neznamená, že se děti vzdělávají úplně samostatně, právě naopak. Ve škole jsou dětem k dispozici učitelé - amikanti, přičemž na jednoho amikanta připadá obvykle 5 až 10 dětí. Amikanti tedy mohou každému dítěti věnovat podstatně víc času, než učitelé v běžné škole. Kromě jednotlivých lekcí, kterých se děti mohou, ale nemusí účastnit, jsou velice důležitým aspektem života ve svobodné škole mezilidské vztahy.

Absolventi svobodných škol se stávají úspěšnými jedinci napříč společenskými obory. Rozvíjí své unikátní talenty a věnují se tomu, co je zajímá a naplňuje.

Více informací o svobodných školách v České republice naleznete na webu Asociace svobodných škol.

Co budeme potřebovat v roce 2050?

Jak připravit sebe a děti na svět plný nepředvídatelných změn a nejistotu s nimi spojenou? Co bychom měli děti učit dnes, aby se jim v budoucnosti dobře dařilo? Jaké dovednosti budou potřebovat, aby se orientovaly ve světě kolem sebe?

Vzhledem k technologickým změnám, které nás v budoucnosti čekají, odborníci na pedagogiku doporučují zaměřit se ve školách na rozvoj těchto schopností a dovedností — kritické myšlení, komunikační schopnosti, spolupráci a tvořivost. Koncepce školy Indigo je v souladu s těmito doporučeními.