Naše vize

Škola Indigo poskytuje vzdělávání cestou přirozeného učení založeného na důvěře v děti a v jejich vnitřní motivaci. Jejím úkolem je poskytovat podnětné a bezpečné prostředí pro svobodný rozvoj všech ve školní komunitě — dětí, amikantů, dobrovolníků i externistů. Koncepce školy je inspirována zahraniční i českou zkušeností svobodných škol. Vycházíme z pedagogiky konstruktivismu a inspirují nás například P. Gray, A. S. Neill, A. Maslow, J. Nováčková, N. Aldort a další. Navazujeme na 100 letou tradici svobodných škol, ve kterých mají děti velkou míru svobody v tom, jak tráví svůj čas a jakým způsobem se učí. Děti se zapojují do činností ve škole, mají možnost rozhodovat, navrhovat a tvořit pravidla a podílet se na veškerém dění. Přirozeně se učí vyjádřit své potřeby, stanovit vlastní hranice, respektovat ostatní a zvládat případné konflikty smírnou cestou. To vše rozvíjí jejich osobní a sociální kompetence včetně dovedností, které využijí následně v pracovním prostředí, a připravuje je na reálný život. Jednoduše řečeno: my tím reálným životem ve škole žijeme.

Hlásíme se k těmto hodnotám:

 • Důvěra v děti, vzájemná úcta a respekt
 • Svoboda a sdílená zodpovědnost
 • Sebeřízené vzdělávání, samostatnost a nezávislost
 • Věkově různorodá skupina
 • Kvalitní vztahy, spolupráce a vzájemná pomoc
 • Otevřená a nenásilná komunikace
 • Kontakt s dospělými, kteří jsou pomocníky, nikoli soudci
 • Sociokratické rozhodování, které hledá dohodu přijatelnou pro všechny, nikdo se necítí poražený
 • Celkový rozvoj osobnosti po intelektuální, emocionální a volní stránce
 • Orientace na činnost a praktické konání
 • Důraz na humánní vyučování a pozitivní motivaci (bez strachu, stresu, psychického napětí)

Škola Indigo je soukromá základní škola. Zápis do rejstříku škol MŠMT plánujeme pro školní rok 2024/25. Díky komunitní formě školy je možná nejen docházka každý den od pondělí do pátku, ale i kombinace školy v určité dny s domácí výukou. Děti mají také možnost se účastnit pouze vybraných akcí (např. tematicky zaměřených výukových dnů nebo výletů). Z tohoto důvodu budeme moci přijmout v příštím školním roce i děti mladší 6 let, především předškoláky. Pokud k vašemu školákovi máte mladšího sourozence nad 4 roky, pokusíme se individuálně domluvit, abyste nemuseli řešit školku.

Svoboda ve vzdělávání

Zajištění svobodného vývoje dítěte je základním pilířem naší svobodné školy Indigo. Svoboda má v životě své přirozené hranice tam, kde začíná svoboda druhého. Základním výchovným prostředkem je svobodně volená činnost vycházející z potřeb dítěte a z jeho vnitřní motivace. Prostředí školy podněcuje svobodnou volbu činnosti tím, že je připravené, respektuje vývoj dítěte a vychází vstříc aktuální úrovni jeho mentálních schopností. Dítě si na základě svého rozhodnutí může zvolit co, kde, kdy a s kým bude konat. Díky možnosti svobodně si zvolit, čemu chtějí věnovat svůj čas, mohou děti už v útlém věku zjistit, v čem jsou dobré a co je skutečně baví a naplňuje.

Svobodné školy ve světě

Principy svobodné školy nejsou rozhodně novinkou. První svobodnou školu Summerhill založil A. S. Neill před sto lety (1921). Jeho škola, která je založena na principech maximální svobody, stojí v anglickém hrabství Suffolk a je inspirací pro další svobodné školy vznikající všude po světě. Žáci mají stejná práva jako učitelé a mohou za sebe v maximální míře rozhodovat, vždy za předpokladu, že tím neuškodí někomu jinému. Sami si volí, co se budou učit a kdy. Určují si, kterých lekcí se budou účastnit a kterých nikoli. Stejně jako ve svobodné a demokratické společnosti nerozhodují jen sami o sobě, ale podílí se na chodu a budoucnosti celého uskupení, neboli školy jako takové, a to prostřednictvím pravidelných schůzí, kde má hlas každého stejnou váhu.

Svobodné školy jsou založeny na dobrovolnosti, schopnosti člověka rozhodovat sám o sobě a na přirozené schopnosti a touze vzdělávat se. To ovšem neznamená, že se děti vzdělávají zcela samostatně, právě naopak. Ve škole jsou dětem k dispozici dospělí - amikanti, přičemž na jednoho amikanta připadá obvykle 5 až 10 dětí. Amikanti tedy mohou každému dítěti věnovat podstatně víc času, než učitelé v běžné škole. Kromě jednotlivých lekcí, kterých se děti mohou, ale nemusí účastnit, jsou velice důležitým aspektem života ve svobodné škole mezilidské vztahy.

Absolventi svobodných škol se stávají úspěšnými jedinci napříč společenskými obory. Rozvíjí své unikátní talenty a věnují se tomu, co je zajímá a naplňuje.

Více informací o svobodných školách v České republice naleznete na webu Asociace svobodných škol.

Co budeme potřebovat v roce 2050?

Jak připravit sebe a děti na svět plný nepředvídatelných změn a nejistotu s nimi spojenou? Co bychom měli děti učit dnes, aby se jim v budoucnosti dobře dařilo? Jaké dovednosti budou potřebovat, aby se orientovaly ve světě kolem sebe?

Vzhledem k nejen technologickým změnám, které nás v budoucnosti čekají, odborníci na pedagogiku doporučují zaměřit se ve školách na rozvoj následujících schopností a dovedností — kritické myšlení, komunikační schopnosti, spolupráci a tvořivost. Koncepce školy Indigo je v souladu s těmito doporučeními.

Kontaktní email: info@skolaindigo.cz