Naše vize

Škola Indigo poskytuje vzdělávání cestou přirozeného učení založeného na důvěře v děti a jejich vnitřní motivaci. Jejím úkolem je poskytovat podnětné a bezpečné prostředí pro svobodný rozvoj všech, kdo jsou součástí školy — děti, učitelé, dobrovolníci, externisti.

Koncepce školy je inspirována zahraniční i českou zkušeností svobodných demokratických škol. Vycházíme z pedagogiky konstruktivismu a inspirují nás autoři P. Gray, A. Neill a A. Maslow. Navazujeme na 100 letou tradici svobodných demokratických škol, ve kterých mají děti velkou míru svobody v tom, jak tráví svůj čas a jakým způsobem se učí. Demokratický proces se děti učí přímo praxí, kdy se podílí na tvorbě školních pravidel.

Hlásíme se k těmto hodnotám:

 • Důvěra v děti, vzájemná úcta a respekt
 • Svoboda a sdílená zodpovědnost
 • Sebeřízené vzdělávání, samostatnost & nezávislost
 • Věkové míchání
 • Kvalitní vztahy, spolupráce a vzájemná pomoc
 • Otevřená a nenásilná komunikace
 • Přístup k řadě dospělých, kteří jsou pomocníky, nikoli soudci
 • Demokratické rozhodování, kde má dítě stejný hlas jako dospělý, společné vytváření a vymáhání pravidel.
 • Celkový rozvoj osobnosti po stránce intelektuální, emocionální a volní
 • Orientace na činnost a praktické konání
 • Důraz na humánní vyučování a pozitivní motivaci (žádný strach, stres, psychické napětí)

Škola Indigo je soukromá základní škola. V roce 2022 budeme podávat přihlášku pro zapsání do rejstříku škol Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Koncepce školy je popsána podle školského zákona č. 561/2004 Sb. ve školním vzdělávacím programu. Respektuje Rámcový vzdělávací program (RVP) pro základní vzdělávání stanovený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), který umožňuje tento moderní přístup vzdělávání. Škola Indigo je první svobodnou školou v Pardubickém kraji a 17. svobodnou školou v Česku.

Svoboda ve vzdělávání

Zajištění svobodného vývoje dítěte je základním požadavkem naší svobodné školy Indigo. Svoboda má své hranice v životě psychickém i fyzickém. Základním výchovným prostředkem je svobodně volená činnost, vycházející z potřeb dítěte a nevnucována zvenčí. Prostředí školy podněcuje svobodnou volbu činnosti tím, že je připravené, respektuje vývoj dítěte a vychází vstříc jeho úrovni. Dítě si na základě svého rozhodnutí může zvolit co, kde, kdy a s kým.

Svoboda pedagogická neznamená, že dítě bloumá a střídá činnosti nebo nedělá nic. Může si svobodně zvolit úkol, který ho zajímá. Činnost, kterou dítě svobodně zvolí, ho vnitřně zdokonaluje. Bere do ruky věc, která ho přitahuje, oslovuje. Pracuje zaujatě, soustředí se déle. Dosahuje dobrých výsledků, má radost z dosaženého cíle. Má zájem pokračovat v práci, protože zažilo pocit úspěchu, volí další činnosti̾ Svoboda volby vede dítě k úspěchu, sebezdokonalování, ale také k důstojnosti a sebevědomí.

Svoboda a disciplína se projevuje současně. Žádná svoboda bez disciplíny totiž nemůže existovat, disciplína by měla být aktivní. Je-li člověk násilím umlčen, není to disciplína. Být disciplinovaný znamená umět sám sobě poručit, sám sebe ovládat, mít moc sám nad sebou. Aktivitu dítěte je třeba podporovat v každém směru. Jediným omezujícím momentem je slušné chování a pořádek. Ke svobodě a disciplíně musí dítě dospět vlastní aktivitou, dobrovolně přijímat omezení. Poslušnost nelze vyžadovat tvrdostí a násilím, ale je třeba pomoci dítěti k ní dospět.

Má-li dítě dostatek prostoru pro svobodnou činnost, je tvořivé. Jakmile je jeho činnost omezována či usměrňována, přestává se tvořivost projevovat. Dítě začne být poslušné nebo se dokonce projevuje negace a pasivita. Původ svobody spořívá ve spontánní aktivitě člověka, v tvořivé síle, která umožňuje svobodnou činnost, svobodné jednání. Smysl svobody spočívá v tom, že se musí uskutečnit, má-li člověk zůstat sám sebou.

Více informací o svobodných školách v České republice naleznete na webu Asociace svobodných demokratických škol.

Svobodné školy ve světě

Principy svobodné demokratické školy nejsou rozhodně nové. Vůbec první demokratickou školu Summerhill založil Alexander Neill před sto lety (1921). Jeho škola, která je založena na principech maximální svobody a demokracie, stojí v anglickém hrabství Suffolk a je inspirací pro svobodné školy vznikající všude po světě. Žáci zde nemají o nic menší práva než učitelé a mohou za sebe v maximání míře rozhodovat; vždy za předpokladu, že tím neuškodí někomu jinému. Sami si volí, co se budou učit a kdy. Určují si, kterých lekcí se budou účastnit a kterých nikoli. Stejně jako ve svobodné a demokratické společnosti ovšem nerozhodují jen sami o sobě, ale podílí se i na chodu a budoucnosti celého uskupení, neboli školy jako takové, a to prostřednictvím pravidelných schůzí, kde má každý člověk stejný hlas.

Demokratické školy jsou založeny na dobrovolnosti, schopnosti člověka rozhodovat sám o sobě a na přirozené touze a schopnosti vzdělávat se. To ovšem neznamená, že se děti vzdělávají úplně samostatně — právě naopak. V demokratických školách jsou dětem vždy k dispozici průvodci, přičemž na jednoho průvodce připadá pouze asi 5 až 10 dětí. Průvodci tedy mohou každému dítěti věnovat o mnoho více času než učitelé v běžné škole.

Absolventi svobodných škol se stávají úspěšnými jedinci napříč společenskými obory. Rozvíjí svoje unikátní talenty a věnují se tomu, co je baví a naplňuje.

Podrobné informace o svobodných demokratických školách v zahraničí naleznete na webu evropské asociace demokratických škol EUDEC.

Co budeme potřebovat v roce 2050?

Jak připravit sebe a děti na svět plný nepředvídatelných změn a nejistotu s nimi spojenou? Co bychom měli děti učit dnes, aby se jim v budoucnosti dobře dařilo? Jaké dovednosti budou potřebovat, aby se orientovali ve světě kolem sebe?

Vzhledem k technologickým změnám, které nás v budoucnosti čekají, odborníci na pedagogiku doporučují zaměřit se ve školách na rozvoj těchto schopností a dovedností — kritické myšlení, komunikační schopnosti, spolupráce a tvořivost. Koncepce školy Indigo je v souladu s těmito doporučeními.