Často kladené otázky — FAQ

Jak je ve svobodné škole organizována výuka?

Učení zahrnuje společné aktivity dětí v heterogenní sociální skupině i individuální aktivity. Učební prostor umožňuje volný přístup dětí k pomůckám a materiálům a spolupráci mezi dětmi. Děti mají možnost volného pohybu při učení v rámci vymezených hranic bezpečného prostředí. To dětem umožňuje maximálně využívat připravené prostředí, realizovat své vývojové úkoly a mít dostatek času na objevování, soustředění, vzájemnou komunikaci, volnou hru, učení se ve vlastním tempu a vzájemnou pomoc.

Velký důraz je kladen na využití externích příležitostí pro učení — vzdělávací akce a výukové programy kulturních organizací zaměřené na školy. Návštěvy přírody, galerií, muzeí, zajímavých pracovišť, pozvání odborníků do školy, příležitosti nabízené regionem a aktuální témata. Plán studia zahrnuje také vzdělávací pobyty se zkušenými průvodci zaměřenými na vybraná témata. Tyto pobyty pomohou dětem kromě akademických znalostí rozšířit i praktické dovednosti jako jsou samostatnost a zodpovědnost v novém prostředí.

Jak probíhá učení?

Společné učení dětí probíhá ve věkově smíšených skupinách — to podporuje spolupráci a komunikaci mezi dětmi a umožňuje přirozené učení dětí navzájem. Spolupráce mladších a starších dětí podporuje také vytváření zdravého a bezpečného prostředí mezi dětmi, které je silnou prevencí výskytu šikany. Individualizované vzdělávání umožňuje dětem objevit a využívat svůj vlastní učební styl. Je podporována vlastní aktivita dětí v učení. Dětem je umožněna koncentrace na jimi zvolenou činnost podle jejich časové potřeby. Dětem zvyklým na vedení je nabídnuta podpora pro přechod k autonomii a vlastní iniciativě. Děti se učí především praktickými situacemi, vším, co dělají.

Jaká je role učitele?

Učitelé jsou především asistenti vzdělávacího procesu, kteří se připojují k dětem, a dále inspirátoři učení. Škola používá vzdělávací přístupy postavené na vnitřní motivaci dětí a k tomu využívá různorodé způsoby a formy práce. Posláním učitelů je podpořit autonomní vzdělávací proces.

Jak jsou děti hodnoceny?

Podporujeme spolupráci mezi dětmi, poskytování zpětné vazby a sebehodnocení. Školní aktivity dětí nejsou hodnoceny známkami ani jinými nástroji, které vedou k porovnávání výkonů a soutěži. Výroční hodnocení je slovní. Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků. Chybu, ale i konflikt se dítě naučí chápat jako přirozenou věc v procesu učení, jako důležitý prostředek učení.

Jak budujeme fungující komunitu?

Připisujeme velkou důležitost dobré kvalitě vztahů a sociálních procesů, které jsou i předpokladem kvalitního učení. Za důležité hodnoty považujeme vzájemný respekt, ohleduplnost, pomoc a otevřenou komunikaci mezi účastníky vzdělávacího procesu. Děti se společně s dospělými podílejí na vytváření pravidel a společně hledají řešení, pokud jsou pravidla porušována. Zaměřujeme se na podporu účastníků konfliktů, konflikty vnímáme jako důležitou součást života a příležitost pro učení. Přitom využíváme postupy demokratické školy a přístupy nenásilné komunikace.

Jak funguje demokracie ve svobodné škole?

Základem demokratického rozhodování je shromáždění školy, které přijímá pravidla a rozhoduje o důležitých záležitostech školy. Jeho členy jsou všichni žáci i dospělí, kteří ve škole pracují, každý člen má stejný hlas. Samotné hlasování na sněmu vychází ze sociokratického modelu, jehož principem není přehlasování menšiny většinou, ale spíše hledání návrhu, který vyhovuje všem a nikdo není zásadně proti. Společný návrh se tak postupně tvoří uprostřed kruhu a dává pak smysl všem.

Další demokratickou institucí školy je výbor na ochranu práv (VOP), jehož členy jsou vždy dva dospělí a čtyři děti (členové se obměňují). VOP na základě podání kteréhokoli člena školy řeší konflikty, které nebylo možné vyřešit dohodou. Výbor přitom využívá postupy mediace a může z porušení pravidel vyvozovat přirozené důsledky. Složitější případy může řešit i shromáždění školy, které je nejvyšším orgánem školy.

Co když se dítě rozhodne nic nedělat?

Vycházíme z toho, že nedělat nic vlastně není možné. I ve zdánlivé pasivitě dochází k důležitým procesům, nalézání své vnitřní motivace, objevování sebe sama, učení se zodpovědnosti za svůj život. Tzv. „nicnedělání“ a prožitek nudy vnímáme jako velmi důležitou zkušenost z hlediska hledání sama sebe. V této situaci nikomu vedené aktivity nenutíme, protože je velká pravděpodobnost, že tím dojde jen k většímu uzavření vnitřní motivace a autentické touze po učení se, kterou vnímáme jako přirozenou. Dětem, které vedené vzdělávací aktivity odmítají, dáváme čas a prostor, aby si tímto stádiem prošly a vnímáme tuto fázi jako stejně podstatnou pro růst a vývoj dítěte, jako jakoukoli jinou.

Jak budou děti z vaší školy připraveny na další stupeň vzdělávání?

Svobodná škola svými hodnotami, obsahem a organizačními formami vzdělávání naplňuje Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání i v něm popsané klíčové kompetence, a zajistí tak podmínky pro úspěšnou přípravu dětí na přechod k dalšímu stupni vzdělávání. V případě speciálních potřeb dětí, včetně přípravy na specifické zkoušky, můžeme ve spolupráci s dítětem vytvořit individuální plán přípravy. Záleží ale na tom, co dítě opravdu chce. Tlak, který by šel proti směřování dítěte, je z našeho pohledu kontraproduktivní a neslučuje se s hodnotami školy.

Vycházíme z předpokladu, že hlavní přidanou hodnotou vzdělávání i podmínkou jeho úspěšné celoživotní realizace, je vedle schopnosti učit se především dobrý vztah sama k sobě, zdravá sebeúcta, objevení a rozvinutí vlastních talentů, efektivní komunikace a kvalitní vztahy s ostatními lidmi a dobrý vztah k prostředí, ve kterém žijeme. Dílčí znalosti mohou být užitečné, pokud je děti mají uspořádány ve smysluplných myšlenkových konceptech, jinak jsou k nepotřebě a mozek je rychle zapomíná. Znalosti jsou sice důležitou, ale pouze jednou ze součástí komplexní osobnosti, pro kterou bude stále důležitější rozpoznat, co je důležité, umět se učit, učit se s radostí a dosahovat mistrovství v oboru svého talentu a zájmu.

Jsou nějaká pravidla a povinnosti, která musí děti dodržovat?

Svoboda v naší škole je vyvážena zodpovědností a souvisí s dodržováním komunitních pravidel odhlasovaných na sněmu a ve školního řádu. Platná komunitní pravidla jsou pak k dispozici ve škole,školní řád je k dispozici na nástěnce školy. Každý nově příchozí (dítě i dospělý) je povinen se s těmito pravidly seznámit a řídit se jimi po dobu pobytu v prostorách školy.

Mimo dodržování pravidel školy, která vycházejí ze školního řádu a pravidel komunity, má každé dítě svobodu ve volbě toho, jak chce prožít svůj den ve škole.

Proč by naše dítě mělo nastoupit do Vaší školy? V čem se liší od „klasiky“?

Naše škola staví na třech základních principech, kterými jsou svoboda, respekt a zodpovědnost. To je asi nejzásadnější charakteristika naší školy. Nechceme se připojovat k trendu, který potírá jinakosti a jedinečnosti každého z nás. Domníváme, že každý je jedinečný, každý si zaslouží být šťastný. Dětem nabízíme, ale nenutíme. Nehrajeme si na to, že všichni umí všechno stejně a ve stejný okamžik — podle nás to není možné a není to pro život samotný potřeba.Naše škola je svobodná tak, jak to naše současná školská legislativa umožňuje. Rozdíly oproti ostatním školám jsou patrné, ale nemámei potřebu se vůči někomu vymezovat.

Naše škola musí splňovat veškeré hygienické a bezpečnostní předpisy, ale nemusí být cítit školou na sto honů. Snažíme se postupně vytvořit takové prostředí, ve kterém se budou cítit v pohodě úplně všichni.. Neuvidíte u nás tedy tradiční třídu s lavicemi, jejímž centrem je tabule a před ní vyučující. Každý si volí jak své pracovní tempo, tak místo. Někdo potřebuje komunikovat, jiný by si zase rád četl v klidu Každý se může přesunout dle svých aktuálních potřeb. Rovněž vyučující není v našem pojetí chápán jako někdo, kdo rozkazuje, přikazuje, úkoluje, odměňuje a trestá. Naopak nabízí, pomáhá hledat cesty. U nás to není o paní učitelce/panu učiteli, u nás jsou děti a dospěláci (průvodci, chcete-li). Pokud by Vám vadilo, že jsme si všichni rovni, že se oslovujeme křestními jmény a tykáme si, že si svou školu společně vytváříme, podílíme se na tvorbě společných pravidel, ve škole si to užíváme, ptáme se, hledáme a nacházíme, nechoďte k nám. Pokud je Vám náš přístup blízký, ozvěte se, rádi se s Vámi setkáme.